Witam na stronie Firmy ADROM

Firma ADROM powstała w roku 1991. W dniu 18 lipca 1991 r. w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Sosnowca, pod numerem 14794, zarejestrowano działalność gospodarczą dwóch inżynierów posiadających znaczne doświadczenie w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych - Romana Sadowskiego i Adama Hajda - wówczas projektantów Biura Projektów Kolejowych w Katowicach (obecnie Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń "BPK Katowice" Sp. z o.o.). Nazwa ADROM pochodzi od pierwszych liter imion, ADam i ROMan, założycieli firmy.

W okresie "Sosnowieckim" Firma ADROM koncentrowała się głównie na wykonywaniu usług projektowych.

W dniu 6 stycznia 1996 r. zawieszono działalność Firmy ADROM w Sosnowcu.

Od dnia 1 stycznia 1998 r. Firma ADROM świadczy usługi, jako jednoosobowa działalność gospodarcza Adama Hajda, na podstawie wpisu, pod numerem 49721, w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice.

Początkowo Firma ADROM kontynuowała działalność związaną z projektowaniem. Stopniowo jednak wchodziła w tematy związane z realizacją robót oraz nadzorem inwestorskim.

W roku 1999 Firma ADROM podpisała umowę o współpracy z firmą konsultingową CITEC S.A. z Katowic. Od tego czasu główną dziedziną działalności Firmy ADROM stało się zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Współpraca z CITEC S.A. trwała do kwietnia 2007 r.

Od maja 2007 r. działalność Firmy ADROM została znacznie ograniczona, ponieważ właściciel Firmy podjął etatową pracę w firmie HALCROW GROUP Ltd - Oddział w Polsce jako Kierownik Zespołu Inżyniera przy realizacji jednego z największych w Polsce projektów wodno - ściekowych: Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/010 - Wodociągi i Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi II.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie Firma ADROM,

dzięki doświadczeniu zdobytemu przez jej właściciela i współpracowników, zamierza poświęcić się głównie pomocy Firmom realizującym Kontrakty Budowlane, zarówno Zamawiającym (Inwestorom), Wykonawcom Robót jak i firmom konsultingowym uczestniczącym w procesie inwestycyjnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od października 2011 r.

Firma ADROM współpracowała, między innymi z:

 • Degrѐmont,
 • Halcrow Group (obecnie CH2M HILL),
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich,
 • Tarnowskie Wodociągi,
 • URS (dawniej Scott Wilson),
 • AECOM Polska,
 • ENGIE Technika Instalacyjna,
 • Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

Zrealizowane prace to:

 • Prywatne opinie dla Wykonawców i Zamawiających na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach związanych z kontraktami budowlanymi.
 • Pomoc Zamawiającym i Wykonawcom w rozliczeniu kontraktów budowlanych.
 • Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed sądem arbitrażowym.
 • Pełnienie funkcji Inżyniera oraz prowadzenie rozliczeń kontraktów:
  1. ” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie – Etap II. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Spacerowej w Końskich.”
   ” Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie.”
 • Pełnienie funkcji Specjalisty ds. obmiaru robót dla Kontraktu ”Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Miasta Wrocławia (WFS); Komponent B2 i B4 zarządzany przez RZGW we Wrocławiu (WWW - Wrocławski Węzeł Wodny)”.
 • Pełnienie funkcji Inspektora ds. Roszczeń oraz Inspektora Nadzoru ds. rozliczeń dla Kontraktu ”Konsultant dla zadania ORFPP – A3-2 Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem w ramach projektu Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”.
 • Pomoc dla Wykonawcy - ENGIE Technika Instalacyjna w zarządzaniu realizacją Robót w Kontrakcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. Projekt realizowany w formule PPP.
 • Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Rozliczeń i Specjalisty ds. Roszczeń dla Kontraktu „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)” a także pełnienie funkcji Koordynatora Odcinka nr 3 Kontraktu „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rej. skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej”